Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Onderwijs

Waar staat de school voor?

Onze kernwaarden
 
De Spreekhoorn wil in vrijheid leren en werken. Onze kernwaarden daarbij zijn: veiligheid-plezier-samen-leren-balans. De Spreekhoorn staat dus voor: “met plezier samen leren in veiligheid en in balans”.

Collectieve ambitie De Spreekhoorn
 
De visie van De Spreekhoorn op taalonderwijs:
 
 

De Spreekhoorn is een taalschool waarin het leren vanuit de sociale context een centrale plaats inneemt tijdens het leerproces. Het gesprek met accent op taal- en communicatieontwikkeling, dat spontaan start vanuit de leerlingen of vanuit thema’s uit de verschillende methoden, is steeds opnieuw het vertrekpunt om relaties aan te gaan en te onderhouden. Lees hier verder.

 
Aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs.
De aan het cluster 2 onderwijs aangepaste kerndoelen van het basisonderwijs worden als uitgangspunt gebruikt. In het onderwijs wordt zoveel mogelijk gestreefd om de kerndoelen van het basisonderwijs te halen.  Op basis van het Geprognosticeerd Eindperspectief maken we per individuele leerling een leerroute die daarbij past. We stellen doelen dusdanig dat de leerlingen blijvend uitgedaagd worden in hun leren en dat het uitstroomperspectief van de leerling van De Spreekhoorn hoger is dan je mag verwachten van de cluster 2 populatie.

Ontwikkeling van de sterke kanten van de leerling en omgaan met de beperking.
Onze leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Door het ontwikkelen van hun sterke kanten kunnen de leerlingen deze als compensatiestrategie gebruiken voor de gebieden waarin zij een achterstand hebben. De leerlingen leren de beperking van zichzelf en van anderen te accepteren, zodat zij zelfstandig en met een realistisch zelfbeeld met hun auditieve en/of communicatieve beperking in de maatschappij kunnen functioneren.

Een adequaat leerlingvolgsysteem.
De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd middels een leerlingvolgsysteem. Dit systeem is gemakkelijk toegankelijk, efficiënt in gebruik voor alle disciplines en geeft een duidelijk beeld van de leerling.
De leerling wordt gevolgd door evaluaties van vooraf gestelde cluster 2 doelen. Op De Spreekhoorn is voor iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingsleerlijn. Tussen de verschillende disciplines op De Spreekhoorn vindt onderlinge afstemming plaats met betrekking tot methodegebruik en de pedagogische en didactische aanpak.Zelfstandigheid en reflectie op eigen handelen.
Het onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen geleerd wordt zelfstandig te werken. Na het uitvoeren van zijn taak reflecteert de leerling met de hulp van de leerkracht op zijn handelen en analyseert wat er goed of minder goed is gegaan. De leerlingen leren hiervan en kunnen zelfstandig of met hulp hun handelen aanpassen, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen. Het zelfstandig leren werken is ook gericht op dagelijks handelen waaronder bijvoorbeeld conflictsituaties. Leerlingen leren om te gaan met het geven en ontvangen van feedback.

Het delen van kennis en expertise met anderen.
De Spreekhoorn vindt het belangrijk dat het personeel goed op de hoogte is en blijft van de onderwijsontwikkelingen, door middel van gerichte bij- en nascholingstrajecten, collegiale consultaties en intervisiegesprekken. We maken gebruik van de expertise vanuit onze vereniging Siméa, externe instellingen en organisaties. Ook is er een goede samenwerking met andere cluster- 2 scholen en het regulier onderwijs in ons samenwerkingsgebied.
Daarnaast delen wij onze expertise met anderen middels onze Productenbank en Kindertaal.
 
 
 
 
 
 
Zoeken