Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

klachtenregeling

Klachtenregeling


Per 01-10-1994 is de herziene ARBO-wet van kracht, die schoolbesturen verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld (incl. pesten en verwaarlozing). Per 01-08-1998 is de zogenoemde Kwaliteitswet voor het onderwijs van kracht. Dat houdt o.a. in, dat scholen een regeling moeten hebben voor de behandeling van alle klachten die op een school kunnen afkomen (het z.g. algemeen klachtrecht). Onderdeel van beide wetten is het vaststellen van een klachtenprocedure, inclusief het instellen van een klachtencommissie.

N.a.v. de eerste wet (01-10-1994) is De Spreekhoorn gekomen tot het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (V.C.P.) en een vertrouwenspersoon (V.P.) (zie hoofdstuk “namen en adressen”). De verschillen tussen beide functionarissen:

V.C.P.

- intern, aan school verbonden
- beperkte taakstelling
- beperkte bevoegdheden
- laagdrempelig, vooral voor kinderen
- afhankelijker van de school 

V.P.

- Extern, niet aan school verbonden
- uitgebreidere taakstelling
- uitgebreidere bevoegdheden
- iets hoogdrempeliger
- onafhankelijker


Daarnaast heeft de school zich aangesloten bij een regionale klachtencommissie, die wordt ingeschakeld als overleg met de leraar, de directie, de vertrouwenscontactpersoon en de vertrouwenspersoon niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

N.a.v. de tweede wet (01-08-1998), die een verruiming betekende naar allerlei soorten klachten die binnen een school kunnen voorkomen, hebben we opnieuw overleg gehad met de regionale klachtencommissie. Die blijkt zijn werkterrein inmiddels te hebben verruimd en aangepast aan de nieuwe regelgeving. Reden voor ons om een herzien contract af te sluiten met de stichting die onder de naam KOMM (= Klachten Over MachtsMisbruik) verder door het leven gaat (zie hoofdstuk “namen en adressen”). Voor alle duidelijkheid, ook in de nieuwe situatie is het de bedoeling, dat we in eerste instantie samen problemen proberen op te lossen, maar dat we uiteindelijk de zekerheid hebben, dat een onafhankelijke instantie bereid is zich te buigen over allerlei soorten klachten die leraren, leerlingen en ouders hebben over school. 
Een samenvatting van de klachtenregeling van de Stichting KOMM ligt op school voor eenieder ter inzage. 

Stichting Komm;
www.komm.nl
Zoeken