Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

verlofbepalingen

 Verlofbepalingen

 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan  de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen staan hieronder beschreven:                   
                          

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen.
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dan moet u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school melden. Verlof aanvragen voor Carnaval, vanwege religieuze omstandigheden, valt hier niet onder. Er wordt dan ook géén verlof verleend voor deze dag.

2. Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden.
Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder moet u met de volgende voorwaarden rekening te houden:                       
                                                                              

·          in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;

·          de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;

·          de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

3. Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'
Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

·          het bijwonen , van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (t/m de 4e graad) maximaal 1 dag; 

·          ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)

·          overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar) .

·          viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad (maximaal 1 dag) 

hier kunt u een formulier voor verlofaanvraag Breda  en

hier kunt u een formulier voor verlofaanvraag Tilburg  downloaden

Zoeken