Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

protocollen

Om goed om te kunnen gaan met allerlei verschillende zaken die op ons afkomen, heeft De Spreekhoorn een aantal onderwerpen vastgelegd in protocollen. Wij hopen dat we deze protocollen zo weinig mogelijk in hoeven te zetten, maar mocht het nodig zijn dan staat goed beschreven hoe er gehandeld dient te worden.
Wilt u van het protocol de volledige omschrijving lezen, dan kunt u deze aanvragen bij teamleider T. van der Werf door een mailtje te sturen naar t.v.d.werf@spreekhoorn.nl.

Protocol Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (PEIC)

De Spreekhoorn ziet het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen toenemen. Daar waar mogelijk wordt het ingezet t.b.v. het onderwijs en de daar uit voortvloeiende werkzaamheden. Om zorgvuldig om te gaan met deze middelen zijn er regels en afspraken op  papier gezet middels het protocol elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Deze afspraken gelden voor de leerlingen van De Spreekhoorn een ieder die op wat voor manier dan ook werkzaamheden verricht voor De Spreekhoorn. Dat kan dus in sommige gevallen ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) gelden.

Het volledige protocol vindt u hier.... 

 
Protocol kindermishandeling
 
Op De Spreekhoorn wordt de volgende definitie voor kindermishandeling gebruikt: 
"Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel ". (artikel 1 sub m, wet op de jeugdzorg, 2005)
 
De Spreekhoorn vindt een protocol kindermishandeling belangrijk.


Het protocol kindermishandeling vindt u hier... 

Protocol ongewenst seksueel gedrag en protocol ingrijpende gebeurtenissen op school.

Wij streven ernaar dat de school, meer dan welke andere plek dan ook, een veilige omgeving is voor kinderen. Ook, en misschien wel juist, als er iets ingrijpends gebeurt. Calamiteiten rondom school zorgen vaak voor onrust en hectiek, soms zelfs maatschappelijke onrust en paniek.
De Spreekhoorn heeft samen met de GGD West-Brabant gewerkt aan een psychosociaal veiligheidsplan dat helpt om bij calamiteiten de juiste stappen te zetten ter voorkoming  van onrust en paniek. Goede communicatie en samenwerking staan daarbij centraal.
De protocollen ‘Ingrijpende gebeurtenissen op school’  (u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het overlijden van een personeelslid, leerling) en ‘ Ongewenst seksueel gedrag’ (binnen de school), als  onderdeel van het veiligheidsplan, zijn op maat gemaakt voor De Spreekhoorn. Er heeft scholing plaatsgevonden, zodat ieder personeelslid weet hoe te handelen ten tijde van de in de protocollen beschreven gebeurtenissen.
Wij hopen dat deze protocollen een houvast bieden als de school wordt overvallen door een calamiteit. De Spreekhoorn heeft afspraken gemaakt met de GGD West-Brabant voor het inzetten van een externe vertrouwenspersoon bij vragen of voor extra ondersteuning. 

Schorsen en verwijderen volgens De Spreekhoorn

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht of dreigt te worden toegebracht.
 
Protocol mediabeleid

Het doel is om iedere medewerker in toelichtende vorm het belang, de voordelen en de risico’s van de omgang met de media duidelijk te maken. 

Zoeken