Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Oudertevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2012 heeft er een oudertevredenheidonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn uitgebreid beschreven in een onderzoeksverslag.


De Spreekhoorn wil inzicht in de tevredenheid en de betrokkenheid van de ouders van de school. Tegen deze achtergrond heeft De Spreekhoorn in januari 2013 deelgenomen aan een Oudertevredenheidsonderzoek.
De onderzoeksdoelstellingen:
  • Achterhalen hoe de ouders de school van hun kind ervaren en hoe tevreden zij met De Spreekhoorn zijn.
     
  • Achterhalen hoe betrokken de ouders zijn bij De Spreekhoorn.
     
  • Achterhalen welke verbeterpunten de ouders zien voor De Spreekhoorn.


Geconcludeerd kan worden dat de ouders zeer tevreden zijn over De Spreekhoorn. Ze beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 8.4. Een vergelijking met de benchmark primair onderwijs laat zien dat De Spreekhoorn op vrijwel alle hoofdaspecten (sterk) hoger ‘scoort’ dan de benchmark.

 

Als aanbeveling geven ouders aan het vervoer van hun kind naar school. Ouders hebben zeer veel vertrouwen dat hun kind veilig van en naar huis gebracht wordt door de vervoerder. De weg naar school vinden ouders een aandachtspunt en zij zijn van mening dat de school in een niet verkeersveilige buurt staat. De drukte en soms onoverzichtelijke situaties bij het halen en brengen van de kinderen is een aandachtspunt. De schoolleiding gaat onderzoeken hoe de verkeersveiligheid rondom school in samenspraak met de gemeente veiliger kan worden.

Het volledige onderzoeksrapport leest u hier..... 

Zoeken