Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Geschiedenis

Een stukje geschiedenis


Begin jaren ’50 bestond er binnen de Stichting Katholiek Buitengewoon Onderwijs in Breda behoefte aan onderwijs voor slechthorende kinderen. In samenwerking met het toenmalige Rooms-Katholieke Doofstommeninstituut te Sint-Michielsgestel werd op 15 oktober 1958 om 14.30 uur in Concordia door de toenmalige directeur van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel  Monseigneur J. van Overbeek, de officiële opening verricht van wat vanaf dat moment de Pius XII-School heette.
De school groeide snel. Er ontstond ruimtegebrek en in het schooljaar 1967-1968 konden we onze intrek nemen in de voormalige Agnesschool in Heuvelkwartier.
Tien jaar later, in 1977, was de feestelijke opening van de eerste uitbreidingsnieuwbouw: 6 dienstruimten, 2 groepslokalen, een echt handenarbeidlokaal, een rustruimte voor de kleintjes, een motorisch therapielokaal en een heuse aula.
Op 1 augustus 1976 werd gestart met de afdeling voor kinderen met ernstige taal-spraakproblemen.
 
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de school kreeg de Pius XII-School in 1983 een andere naam: het werd “De Spreekhoorn”.
De school bleef groeien en het gebouw van onze buurman broeder Gregorius van de Clemens III-School werd gefaseerd met de nodige aanbouwen en verbouwingen aan onze school toegevoegd.  

Sinds 1 augustus 2002 maakt De Spreekhoorn, als school voor speciaal onderwijs,  deel uit van het Regionaal-Expertisecentrum voor Zuid- en Oost-Nederland. (REC-ZeON). Het REC-ZeON is een samenwerkingsverband van scholen voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking in Arnhem, Breda, Enschede, Hoensbroek, St. Michielsgestel, Eindhoven en Nijmegen. Dit type onderwijs is wettelijk ingedeeld in cluster 2.
 
 
REC-ZeON is verantwoordelijk voor onderwijskundige zorg aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden, waaronder ook kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS), in genoemde regio. Dit samenwerkingsverband is vooral een gevolg van de wet op de Expertisecentra (WEC).
Het spreidingsplan van het REC-ZeON voorziet in een nevenvestiging van De Spreekhoorn in Tilburg.
Na jarenlange voorbereiding hebben we op 9 januari 2006 met elf groepslokalen het schoolgebouw aan de Visitandinenstraat te Tilburg betrokken. Dit is onze nevenvestiging Tilburg.
Zo realiseren we thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de regio Tilburg. 
Op 15 februari 2011 is het eerste lustrum van De Spreekhoorn Tilburg gevierd. In het schooljaar 2012-2013 zijn er 14 groepen op De Spreekhoorn Tilburg.
Zoeken